Inauguracio-llacuna3

El projecte és fruit de l’ acord signat per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Endesa i el GOB.

Endesa crea una nova llacuna d’aigües fondes al Parc Natural de s’Albufera

Redacción | Palma

El projecte ha consistit en la construcció d'una llacuna d'aigües profundes i d'una torre d'observació de 6 m d'altura. La llacuna ha suposat el dragatge de devers 60.000 m3 de sediments que s'han usat per construir els dics perimetrals integrats dins de la flora del parc

­La finca, de 30 hectàrees de superfície situada dins el Parc Natural de l’Albufera de Mallorca, va ser objecte de la signatura d’un Acord de Custòdia del Territori (ACT) l’any 2016, acord signat per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Endesa i el GOB.

En aquell ACT, que té com a objectiu principal la millora de l’estat de conservació de les espècies i la restauració ecològica dels hàbitats presents, es marcaren tota una sèrie d’actuacions i projectes a realitzar, entre els quals destacaven la creació, per dragat, d’una gran llacuna d’aigües fondes i la ubicació d’una plataforma elevada d’observació de fauna, que formaria part de l’itinerari públic que discorre per aquella zona.

Vicenç Vidal, conseller de Media Ambient, i Martí Ribas, director general d'Endesa a les Balears.
Vicenç Vidal, conseller de Media Ambient, i Martí Ribas, director general d'Endesa a les Balears.
La torre d'observació té una altura de 6 metres.
La torre d'observació té una altura de 6 metres.

La llacuna es va començar a dragar en els darrers mesos del 2018. En aquests moments ja s’ha creat una gran llacuna de poc més de 4 hectàrees de superfície i amb una fondària mitjana superior a un metre. S’han retirat devers 60.000 m3 de sediments, que han estat dipositats als voltants de la llacuna en forma d’amplis dics. En aquests dics està previst sembrar-hi el proper hivern oms resistents a la grafiosi, polls blancs i altres plantes pròpies dels boscos de ribera (hàbitat 92A0), i d’aquesta manera contribuir a la conservació d’aquest hàbitat tan singular i a una millora del paisatge.

El projecte s’ha dut a terme per Endesa amb col·laboració de la direcció del Parc Natural, sent l'equip de la Central qui s'ha encarregat tant de la promoció del projecte amb el parc Natural com de l'obtenció dels permisos mediambientals necessaris, i de l’enginyeria, disseny i construcció de la llacuna.

Inauguracio llacuna
S’espera que l’actuació tingui molts efectes positius en els hàbitats
i les espècies de l’Albufera de Mallorca.

Major presència de flora i fauna aquàtiques

La llacuna està connectada a tota una sèrie de sèquies i canals (el més llarg d’ells es va dragar l’any 2016, essent també una de les actuacions prioritàries contemplades dins l’ACT), el que possibilitarà que les aigües de la llacuna es renovin de manera adequada i permetin així una major presència de flora i fauna aquàtiques. De fet, ja durant els mesos que ha durat el dragat s’hi han pogut contemplar moltes espècies (fotges, collblaus, corpetasses, gallfavers...), i fins i tot s’hi ha detectat l’espinós, un petit peix d’aigua dolça que únicament es troba present a certs indrets de l’albufera que compten amb aigües de molt bona qualitat, i que per tant es troba amenaçat.

Hi ha la previsió que aquesta llacuna costanera d’aigües fondes (hàbitat 1150, de conservació preferent a nivell europeu) passi a convertir-se en un dels millors llocs de l’albufera per a l’observació de nombroses aus aquàtiques, com ara setmesons, soterins, corpetasses, fotges, collblaus, grisetes, moretons, becvermells, arners, àguiles peixateres, fumarells, agrons, etc. També es convertirà en un bon lloc d’alimentació de Myotis capaccinii i altres ratapinyades protegides, anguiles, mújols, espinosos, granots, tortugues d’aigua i gran quantitat d’invertebrats aquàtics, contribuint així a la millora de les poblacions de totes aquestes espècies. A més, s’espera que aquesta llacuna pugui rebre aviat les aigües provinents de les Fonts Ufanes, gràcies a una derivació contemplada en un projecte que compta amb finançament del Fons per al Turisme Sostenible, i així contribuirà a la millora de l’estat hídric de tota la cara oest de l’albufera, i d’alguns dels seus hàbitats com ara el dels mansegars (hàbitat 7210, de conservació preferent).

Es tracta, en definitiva, d’una actuació que s’espera que tingui molts efectes positius en els hàbitats i les espècies de l’Albufera de Mallorca, i que contribuirà també a augmentar l’oferta de visita i gaudi públic de l’espai protegit, ja que compta amb una plataforma elevada d’observació de fauna que possibilita també una contemplació pausada del paisatge albuferer, excepcional i tan característic d’aquest indret.