“A un gestor administratiu li confiam qüestions econòmiques de primer ordre”

Miquel Àngel Garcia Albertí.
Vicepresident del Col·legi de Gestors Administratius de Balears.

Acudir a un fals gestor o persona no qualificada és un risc que pot tenir greus conseqüències. Hem de tenir en compte que el gestor administratiu és un professional a qui li confiam els nostres negocis, el nostre patrimoni i la nostra representació davant l’Administració i altres organismes, ja sigui el cas d’una empresa, d’un autònom o d’un particular. En parlam amb més detall amb un dels representants de l’òrgan que vetlla contra l’intrusisme i un bon servei dels gestors: el Col·legi Oficial

—Quines són les funcions principals del Col·legi de Gestors Administratius de Balears?
—La labor de cada gestor administratiu té el suport de l’organització col·legial, que vetlla pel prestigi de la professió, el respecte rigorós a les normes deontològiques establertes i a la formació continua dels col·legiats. Tambè s’encarrega d’oferir-los diversos serveis centralitzats i evitar tant l’intrusisme com la competència deslleial. A més a més, els col·legis de gestors tenen com a organisme superior el Consell General de Col·legis, que, entre altres funcions, exerceix com a organisme consultiu de l’Administració i ostenta la representació dels col·legiats davant organitzacions similars d’altres països.

—Quants de col·legiats en fan part actualment?
—Actualment tenim un cens de 260 gestors a les Balears, dels quals hi ha un 83% que exerceix a Mallorca, un 11% a Eivissa i Formentera i un 7% a Menorca. Som un colectiu integrat quasi al 50% per joves professionals (el 48% té menys de 45 anys) i professionals amb molts d anys d’experiència (l’altre 52%); paritat que gairebé també es dona en el sexe dels nostres col·legiats: un 58% d’homes i un 42% de dones.

“Els gestors podem resoldre amb precisió i celeritat, la gran majoria dels problemes derivats de l’activitat empresarial”

—Què aporta la figura del gestor administratiu a la societat?
—El gestor administratiu és un professional liberal que es dedica personalment a l’exercici de la seva professió, amb el suport d’un equip humà i tècnic permanentment actualitzat. El camp d’acció dels gestors administratius és molt ampli. Poden solventar, amb precisió i celeritat, la gran majoria dels problemes derivats de l’activitat empresarial, tant d’empresaris individuals com de societats (limitades, anònimes, etc.). Ens ajuden a l’hora d’aconseguir els permisos i/o autoritzacions (de la Administració local, autonòmica i estatal) necessaris per al nostre negoci i, per descomptat, en totes les gestions que es puguin plantejar en matèria tributària, financera, laboral i mercantil.

—…
—També convé comptar amb un gestor administratiu per a totes les gestions relacionades amb les obligacions tributàries periòdiques o puntuals de les persones, siguin o no residents a Espanya (declaracions de renda, patrimoni, donacions, herències, etc.). I sempre que necessitin fer gestions de caire general, com totes les relacionades amb vehicles (transferències, matriculacions, baixes…), conductors (bescanvi d’autoritzacions d’altres països, convalidacions,…) autoritzacions de transport, tràmits d’estrangeria, etc. I, fins i tot, preparació i inscripció d’escriptures a registres públics; obtenció de certificacions, permisos i llicències a qualsevol organisme públic (naixement, defunció, matrimoni, penals, darreres voluntats, armes, caça, pesca, etc.)

—Creis que el paper dels gestors està suficientment reconegut?
—Malauradament la societat no coneix realment la qualificació professional dels gestors administratius. Per arribar a ser gestor administratiu s’ha de tenir una llicenciatura en Dret, Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials i/o Ciències Polítiques; i, a més, s’han de superar unes proves d’aptitud convocades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, proves que requereixen un elevat grau de coneixement en Dret Civil, Mercantil, Penal, Administratiu, Laboral, entre altres. En definitiva, un gestor administratiu és un professional amb la formació suficient per confiar-li els nostres asumptes plenament.

—En el vostre sector hi ha molt d’intrusisme. Amb quins problemes es poden trobar els ciutadans que requereixin els serveis d’un gestor intrús?
—Efectivament, l’intrusisme és un mal endèmic per a qualsevol professió, particularment a la nostra. S’ha de tenir en compte que a un gestor administratiu li confiam qüestions econòmiques de primer ordre: la nostra declaració de renda; l’herència dels nostres pares; l’obtenció d’un permís de treball, etc.; i, per aquest motiu, els ciutadans s’han d’informar primer si es tracta d’un gestor administratiu col·legiat, ja sigui consultant la nostra plana web www.colgestors.com; o bé, demanant informació al 971 710 676 o visitant la nostra seu a Palma, al carrer de Parellades, 12 A 1r.

—Com valorau el desenvolupament de la tramitació en línia i l’Administració electrònica?
—Des de l’aprobació de la Llei 24/2001 de 27 de desembre per part del Govern de l’Estat que va permetre la presentació d’escrits i comunicacions per mitjans telemàtics a la Administració, els gestors administratius hem estat al capdavant dels canvis que s’han produït a la e-administració. En aquests gairebé 14 anys, hem signat convenis a nivell nacional i autonòmic per al desenvolupament efectiu de l’Administració electrònica, en matèria de trànsit, hisenda, seguretat social, estrangeria, etc. I avui, continuam col·laborant activament amb totes les institucions per arribar a l’objectiu de ‘paper zero’; emperò, això sí, sempre vetllant per la defensa dels drets dels ciutadans (els nostres clients). No hem de consentir que els avanços en la tramitació dels expedients suposin una disminució dels nostres drets; i això és el que nosaltres, com a gestors administratius, manifestam cada vegada que tenim l’oportunitat de fer-ho davant els responsables de qualsevol institució pública.

—Propers objectius i/o reptes del Col·legi de Gestors Administratius de les Illes Balears?
—Hem de continuar donant suport als nostres membres en tot allò que els puguem ajudar per facilitar la seva tasca diaria: formació contínua en tots els canvis legislatius que els puguin afectar; informació puntual de tot allò que sigui rellevant per a la professió; facilitar l’intercanvi de coneixements entre els membres del col·lectiu, en benefici comú; signar nous convenis de col·laboració amb altres administracions que ens permetin millorar la prestació dels nostres serveis… En definitiva, continuar la labor iniciada fa mes de 45 anys, el 9 d’abril de 1969, quan ens vàrem constituir com a Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears.

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears
Carrer de Parellades, 12A, 1r.
Palma
Tel: 971 710 676
www.colgestors.com