Archivo del Autor: Miquel Real

“A un gestor administratiu li confiam qüestions econòmiques de primer ordre”

Miquel Àngel Garcia Albertí.
Vicepresident del Col·legi de Gestors Administratius de Balears.

Acudir a un fals gestor o persona no qualificada és un risc que pot tenir greus conseqüències. Hem de tenir en compte que el gestor administratiu és un professional a qui li confiam els nostres negocis, el nostre patrimoni i la nostra representació davant l’Administració i altres organismes, ja sigui el cas d’una empresa, d’un autònom o d’un particular. En parlam amb més detall amb un dels representants de l’òrgan que vetlla contra l’intrusisme i un bon servei dels gestors: el Col·legi Oficial

—Quines són les funcions principals del Col·legi de Gestors Administratius de Balears?
—La labor de cada gestor administratiu té el suport de l’organització col·legial, que vetlla pel prestigi de la professió, el respecte rigorós a les normes deontològiques establertes i a la formació continua dels col·legiats. Tambè s’encarrega d’oferir-los diversos serveis centralitzats i evitar tant l’intrusisme com la competència deslleial. A més a més, els col·legis de gestors tenen com a organisme superior el Consell General de Col·legis, que, entre altres funcions, exerceix com a organisme consultiu de l’Administració i ostenta la representació dels col·legiats davant organitzacions similars d’altres països.

—Quants de col·legiats en fan part actualment?
—Actualment tenim un cens de 260 gestors a les Balears, dels quals hi ha un 83% que exerceix a Mallorca, un 11% a Eivissa i Formentera i un 7% a Menorca. Som un colectiu integrat quasi al 50% per joves professionals (el 48% té menys de 45 anys) i professionals amb molts d anys d’experiència (l’altre 52%); paritat que gairebé també es dona en el sexe dels nostres col·legiats: un 58% d’homes i un 42% de dones.

“Els gestors podem resoldre amb precisió i celeritat, la gran majoria dels problemes derivats de l’activitat empresarial”

—Què aporta la figura del gestor administratiu a la societat?
—El gestor administratiu és un professional liberal que es dedica personalment a l’exercici de la seva professió, amb el suport d’un equip humà i tècnic permanentment actualitzat. El camp d’acció dels gestors administratius és molt ampli. Poden solventar, amb precisió i celeritat, la gran majoria dels problemes derivats de l’activitat empresarial, tant d’empresaris individuals com de societats (limitades, anònimes, etc.). Ens ajuden a l’hora d’aconseguir els permisos i/o autoritzacions (de la Administració local, autonòmica i estatal) necessaris per al nostre negoci i, per descomptat, en totes les gestions que es puguin plantejar en matèria tributària, financera, laboral i mercantil.

—…
—També convé comptar amb un gestor administratiu per a totes les gestions relacionades amb les obligacions tributàries periòdiques o puntuals de les persones, siguin o no residents a Espanya (declaracions de renda, patrimoni, donacions, herències, etc.). I sempre que necessitin fer gestions de caire general, com totes les relacionades amb vehicles (transferències, matriculacions, baixes…), conductors (bescanvi d’autoritzacions d’altres països, convalidacions,…) autoritzacions de transport, tràmits d’estrangeria, etc. I, fins i tot, preparació i inscripció d’escriptures a registres públics; obtenció de certificacions, permisos i llicències a qualsevol organisme públic (naixement, defunció, matrimoni, penals, darreres voluntats, armes, caça, pesca, etc.)

—Creis que el paper dels gestors està suficientment reconegut?
—Malauradament la societat no coneix realment la qualificació professional dels gestors administratius. Per arribar a ser gestor administratiu s’ha de tenir una llicenciatura en Dret, Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials i/o Ciències Polítiques; i, a més, s’han de superar unes proves d’aptitud convocades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, proves que requereixen un elevat grau de coneixement en Dret Civil, Mercantil, Penal, Administratiu, Laboral, entre altres. En definitiva, un gestor administratiu és un professional amb la formació suficient per confiar-li els nostres asumptes plenament.

—En el vostre sector hi ha molt d’intrusisme. Amb quins problemes es poden trobar els ciutadans que requereixin els serveis d’un gestor intrús?
—Efectivament, l’intrusisme és un mal endèmic per a qualsevol professió, particularment a la nostra. S’ha de tenir en compte que a un gestor administratiu li confiam qüestions econòmiques de primer ordre: la nostra declaració de renda; l’herència dels nostres pares; l’obtenció d’un permís de treball, etc.; i, per aquest motiu, els ciutadans s’han d’informar primer si es tracta d’un gestor administratiu col·legiat, ja sigui consultant la nostra plana web www.colgestors.com; o bé, demanant informació al 971 710 676 o visitant la nostra seu a Palma, al carrer de Parellades, 12 A 1r.

—Com valorau el desenvolupament de la tramitació en línia i l’Administració electrònica?
—Des de l’aprobació de la Llei 24/2001 de 27 de desembre per part del Govern de l’Estat que va permetre la presentació d’escrits i comunicacions per mitjans telemàtics a la Administració, els gestors administratius hem estat al capdavant dels canvis que s’han produït a la e-administració. En aquests gairebé 14 anys, hem signat convenis a nivell nacional i autonòmic per al desenvolupament efectiu de l’Administració electrònica, en matèria de trànsit, hisenda, seguretat social, estrangeria, etc. I avui, continuam col·laborant activament amb totes les institucions per arribar a l’objectiu de ‘paper zero’; emperò, això sí, sempre vetllant per la defensa dels drets dels ciutadans (els nostres clients). No hem de consentir que els avanços en la tramitació dels expedients suposin una disminució dels nostres drets; i això és el que nosaltres, com a gestors administratius, manifestam cada vegada que tenim l’oportunitat de fer-ho davant els responsables de qualsevol institució pública.

—Propers objectius i/o reptes del Col·legi de Gestors Administratius de les Illes Balears?
—Hem de continuar donant suport als nostres membres en tot allò que els puguem ajudar per facilitar la seva tasca diaria: formació contínua en tots els canvis legislatius que els puguin afectar; informació puntual de tot allò que sigui rellevant per a la professió; facilitar l’intercanvi de coneixements entre els membres del col·lectiu, en benefici comú; signar nous convenis de col·laboració amb altres administracions que ens permetin millorar la prestació dels nostres serveis… En definitiva, continuar la labor iniciada fa mes de 45 anys, el 9 d’abril de 1969, quan ens vàrem constituir com a Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears.

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears
Carrer de Parellades, 12A, 1r.
Palma
Tel: 971 710 676
www.colgestors.com

Gestoría March

50 años no es nada

Todo empezó hace medio siglo en el domicilio familiar de Antonio March Juan. El volumen de negocio era tan vertiginoso que pocos años después se trasladó al número 6 de la calle José Tous Ferrer, un local que también se quedó pequeño enseguida. Su buen hacer y el aumento imparable de clientes obligaron a un nuevo traslado con más espacio pero no lejos, al portal contiguo, en el número 8 de la misma calle, donde actualmente lideran la exitosa trayectoria de Gestoría March Toni y Rafa March Alcover, hijos del fundador, ya jubilado en 2009.

Los hermanos March, junto a otros 7 activos profesionales de la gestión (Juanamari Serra Gomila, Antonia Sansó Sastre, Maribel Bauzá Massanet, María del Mar Mayol Moya, Marta Moranta Romaguera, Juan José Perona Herrera y Lorena Torres Bujosa), conforman un competitivo equipo de especialistas en asesoría fiscal, laboral, contable, jurídica, seguros e inmobiliaria. Nueve expertos que hacen la asesoría fácil y comprensible dando a sus clientes una cobertura integral. Es por ello su firme apuesta por la constante formación y las nuevas tecnologías. De hecho, entre sus servicios, destaca la realización de todas las gestiones de manera telemática, el proceso más ágil y seguro de la actualidad. Es más, con motivo de su 50 aniversario, con la mira puesta en un largo y productivo futuro pero sin perder la esencia de sus orígenes, Gestoría March acaba de estrenar nueva web y logo con ánimo de tomar un nuevo impulso y seguir creciendo con nuevos posibles clientes. Es una nueva imagen que invita a la relajación y da confianza, los principales valores que transmite Gestoría March a sus clientes.

Especialidades de Gestoría March:
Gestión integral y responsable

– Asesoría laboral
– Asesoría fiscal
– Asesoría contable
– Asesoría jurídica
– Gestoría
– Campaña de renta 2014
– Transferencias de vehículos
– Inmobiliaria
– Seguros

Gestoría Mas

 Saga familiar de gestores desde 1960

Gestoría Mas es una empresa familiar fundada por Juan Mas Dubiá en 1960, cuya labor ha sido continuada por la incorporación, hace ya más de 25 años, de la segunda generación formada por su hija Francisca Maria Mas Ripoll (abogado, gestor administrativo y API) y Javier Truyol Aguiló (asesor fiscal formado en Empresariales), y la tercera generación conCristina Truyol Mas (abogado) para seguir los pasos de sus padres y abuelo.

Desde su creación, sus principios han sido dar un servicio de calidad, personalizado y cercano al cliente, y han sabido conjugar la experiencia con la innovación tecnológica contando, además, con una plantilla estable y altamente formada y con delegaciones en todas las Illes Balears. Frente a la globalización existente en el sector, Gestoría Mas mantiene que la calidad de un servicio se consigue, no con la masificación y la impersonalidad, sino con la cercanía, proximidad al cliente, autonomía y capacidad de decisión, consiguiendo así lo que entienden fundamental en los profesionales, la confianza de sus clientes.

En Gestoría Mas son profundamente conocedores de la idiosincrasia de la comunidad y de la legislación autonómica, tanto a nivel de derecho sucesorio como registral, fiscal y tributario, concretamente del impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En base a ello, son especialistas en:

Asesoramiento en testamentos
El objetivo es plasmar la intención y voluntad del cliente a través de la forma jurídica adecuada en transmisión de patrimonios, tanto mortis causa o asimilados a ellos (a través de herencias, donaciones con definición de legítima, donaciones universales) como intervivos (donaciones, cesiones a cambio de alimentos), tanto de padres a hijos como a sobrinos y demás colaterales, incluso a extraños, dando soluciones adaptadas a la legislación y tributación autonómica, evitando así muchos problemas futuros y ajustando el coste para el cliente.

Especialistas en herencias y todo tipo de escrituras públicas
En Gestoría Mas asesoran al cliente desde las primeras reuniones con los herederos hasta su firma ante notario, pagando todos los impuestos e inscribiendo las herencias en el Registro de la Propiedad. También son especialistas en donaciones, compraventas, préstamos hipotecarios, novaciones y todo tipo de escrituras públicas, acompañando al cliente en todo momento, con asesoramiento antes, durante y después de la firma.

Asesores a plena disposición
El principio básico de Gestoría Mas es ir siempre un poco más allá de la figura del gestor, como mero tramitador de documentos, siendo su objetivo ser un asesor que esté en todo momento a disposición del cliente, no sólo después de las escrituras firmadas o limitándose a la tramitación de las mismas, sino también, y lo más importante, durante todo el proceso de elaboración, desde que se plantean y estudian las mejores posibilidades de llevarse a cabo y apoyando en todo lo que sea necesario al cliente en el momento de la firma ante notario. En definitiva, en Gestoría Mas asesoran a los clientes, siempre en estrecha colaboración con los notarios, para conseguir que sus deseos e intenciones se plasmen jurídica y fiscalmente de la manera más adecuada, evitando así problemas de futuro.

Gestoría Pizá

“Un buen gestor debe dar tranquilidad y soluciones”

Margarita A. Pizá empezó a trabajar en el año 1984 como abogado, y en 1987, al fallecer su padre repentinamente, llevó a cabo el examen para acceder a la profesión de gestor administrativo y poder asumir su legado. “Mucho han cambiado las cosas desde entonces– apunta–sobre todo debido a la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías”.

Su trabajo, actualmente consiste en el asesoramiento y en la gestión ante las diversas administraciones estatal, autonómica y local, referida a la liquidación de impuestos (IVA, renta, patrimonio, no residentes, 720, etc.), tramitación de escrituras de todo tipo (compraventas, obras nuevas, donaciones, herencias, etc.), presentación de recursos para la defensa de los contribuyentes ante los departamentos de gestión, inspección y recaudación, ante la oficina del catastro, consultas y gestiones de arrendamientos, etc…, resumiendo: resolver todos aquellos problemas que por su complejidad no pueden o no tienen tiempo de arreglar las personas que acuden a Gestoría Pizá.

Margarita explica que una parte muy importante y poco conocida son los estudios sobre el coste fiscal que pueden llevar aparejadas algunas operaciones inmobiliarias de compra, venta o donación, así como la planificación de las herencias ya que, en la actualidad, puede resultar complicado aceptar unos bienes, si no se tiene liquidez para pagar los impuestos. “Ayudo a minimizar su factura fiscal y a defenderse legítimamente de las pretensiones de la Administración Tributaria”, explica Margarita, quien subraya que “ha llegado el momento de prevenir y planificar, con el fin de evitar problemas futuros. Como dirían nuestras madres : “més val sa que guarda que sa que cura”.

Profesionalidad y experiencia
“Ofrezco mi experiencia, profesionalidad y seriedad a particulares, autónomos, profesionales y pequeñas empresas de personas físicas, para conseguir la confianza que de a mis clientes la tranquilidad que necesitan”. De hecho, hoy en día se utiliza la palabra gestoren muchos ámbitos ( banca, telefonía, inmobiliaria, etc…); por ello, es muy necesario dar a conocer y aclarar quién es y qué hace un gestor administrativo. Margarita explica que es conveniente acudir a él porque se trata de un profesional, solvente y fiable, que constantemente se está formando y reciclando y que tiene experiencia en las relaciones con las diferentes administraciones, pudiendo aportar la solución práctica mas conveniente a cada caso.

“Si se nos estropea el ordenador, la lavadora,… llamamos a un técnico. Si tenemos problemas administrativos o tributarios, es conveniente acudir a un gestor administrativo porque sabe lo que tiene entre manos. Un buen gestor debe establecer una relación de plena confianza con su cliente, estudiar su problema buscando las diversas soluciones posibles y explicar sin términos técnicos, que pueden resultar incomprensibles, cuál es la más adecuada a su caso y por qué. Debe dar tranquilidad y soluciones”, matiza Margarita Pizá.

Gestoría Lleonart

Experimentada actividad profesional

Gestoría Lleonart fue fundada en el 1941 por Ramón Lleonart Riera. Eran años en que la Administración demandaba una lista infinita de trámites, sobre todo en el ámbito del automóvil, materia en la que Gestoría Lleonart se especializó. Con el devenir de los tiempos su actuación profesional fue evolucionando: aparecieron el Seat 600, el 1.500, el Renault 4-4, luego el 4-L y el Simca 1.000. Y con ellos, Gestoría Lleonart amplió los objetivos profesionales a otros campos complementarios (auto escuela y agencia de seguros).

Ramón Lleonart Carbonell, licenciado en Derecho y segunda generación en el ejercicio de la profesión de gestor administrativo, ha potenciado la expansión profesional de la gestoría en el ámbito de la asesoría fiscal, laboral, mercantil y contable. Esta larga trayectoria ha sido posible gracias a un continuado esfuerzo por conseguir el mejor servicio posible al cliente, tanto en la formación profesional de su equipo como en la puesta al día de los medios de trabajo.

Gestoría 3.0
En la actualidad, se puede calificar como una gestoría 3.0, capaz de ofrecer parte de sus servicios de forma exclusivamente on linesin abandonar la atención directa y personal al cliente. Han apostado fuerte por el uso de las nuevas tecnologías ofreciendo, a través de la página www.lleonart.es, información de sus servicios, campañas de interés y actualidad relacionadas con el mundo empresarial. En su blog ‘Su asesor le informa’, publican periódicamente artículos de contenido propio que difunden en redes sociales y, mediante el Boletín Informativo Mensual, al que puede suscribirse, informan directamente a clientes y amigos, sin olvidar la gestión on line a través de la extranet.

Su experimentada actividad profesional no sólo está encaminada a prestar servicio a los particulares, sino también a autónomos y empresas, a quienes ofrecen la contratación de diversos packs (paquetes que comprenden distintos servicios con tarifa plana en función de sus necesidades).

Especial consideración les merecen los nuevos emprendedores, a quienes brindamos nuestra atención desde el inicio de su actividad porque son PAE (Punto oficial de Atención al Emprendedor): les facilitan gratuitamente los medios necesarios para la constitución de empresas mediante el sistema de tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE).

Dada la complejidad de la normativa actual, no actúe por su cuenta. Evitará problemas si acude a un profesional cualificado, con una formación continuada y actualizada que defienda sus derechos ante la Administración.

Gestoria Sebastià Pastor

Más de 25 años de experiencia

Economistas y abogados con una amplia experiencia profesional, capaces de solucionar situaciones de todos los ambitos que se puedan plantear a las empresas y a los particulares. Trato personal a cada uno nuestros clientes, ayudandole y asesorando para que cada problema tenga la solución más adecuada y menos gravosa para el cliente. En estos tiempos de crisis, surgen muchas situaciones que no esperamos, que nos parecen una montaña, nos quitan el sueño, etc… Para eso estamos, para que de una manera con un coste lo inferior posible podamos dar solución y asesorarle para que aparezca la tranquilidad en su estado.

Gil Estarellas

Suma de conocimiento y tecnología

La globalización ha afectado a diferentes sectores profesionales, culturales y empresariales. Las nuevas empresas e incluso las más consolidadas tienen que adaptarse a un mercado cada vez más global. Gil Estarellas, asesoría fiscal, laboral y contable con más de 50 años de experiencia, es consciente de este profundo cambio y se ha ido actualizando progresivamente con el fin de ofrecer soluciones a las demandas del siglo XXI.

Gil Estarellas se reafirma en su estrategia de modernización con la experiencia adquirida a través de sus clientes que solicitan nuevas gestiones fiscales, contables y laborales, por ejemplo fiscalidad internacional, software de contabilidad propio en la nube, facilidad de integración con soluciones de facturación para sus clientes, contrataciones laborales adaptadas a las necesidades de la empresa, incentivos, etc. Sus oficinas están situadas en lugares estratégicos, en el centro de Palma y en el Parc Bit. Ser la primera asesoría ubicada en el parque empresarial Parc Bit la ha convertido en el referente para las empresas tecnológicas. La asesoría se compone de un equipo profesional de más de 25 personas con perfiles especializados en materia fiscal, laboral, contable y jurídica. Dos generaciones profesionales convergen en la asesoría integral Gil Estarellas. Uniendo el toque humano, la cuidada atención al cliente y el trato personal y cercano con conocimiento a través de profesionales especializados en cada materia.

Durante cinco décadas, Gil Estarellas ha dado soporte a las diferentes necesidades de numerosas empresas que se ven hoy en día en un profundo proceso de renovación y transformación que demandan también a sus gestorías y asesorías. Es por ello que Gil Estarellas, en los últimos años, ha focalizado sus esfuerzos en reunir el aprendizaje que le ha dado la experiencia, con los nuevos conocimientos y la constante actualización que demanda un mercado que crece a ritmo vertiginoso.

Gestoria Sampol

Gestoría Sampol

Un referente en el sector turístico de Balears

Al frente de Gestoría Sampol se encuentran José María Sampol Guasp, licenciado en Ciencias Económicas, gestor administrativo, Graduado Social y agente de seguros, con una avalada experiencia de más de 30 años; y su esposa, Francisca Arcas Salom, abogada laboralista. La gestoría cuenta, además, con un equipo de 14 profesionales especializados en materias relacionadas con el ámbito laboral, fiscal y extranjería.

Gestoría Sampol inició su actividad profesional en el año 1948 con la dirección de D. Pedro Sampol Pons, licenciado en Derecho y gestor administrativo. Desde sus inicios se especializó en el sector turístico (hostelería), siendo uno de los pioneros en las Illes Balears, y sus servicios engloban gestoría administrativa, asesoría jurídico-laboral, asesoría fiscal y contable, y agente de seguros. Dada su especialización en el sector turístico, abarcan todo tipo de tramitaciones de legalizaciones e inscripciones de aperturas, modificaciones, cambios de titularidad de establecimientos turísticos (hoteles, agroturismos, estancias turísticas en viviendas, restaurantes, bares-caferías, etc.), comercios y de otros sectores, tramitación de licencias municipales de actividad, inscripciones en la Consellería de Salud, etc. También se encargan de confección de nóminas, contratos de trabajo y cotizaciones a la Seguridad Social, tramitaciones de autónomos, asistencia ante la Inspección de Trabajo, TAMIB, litigios en materia laboral, tramitaciones de NIE, nacionalidades y otros asuntos en materia de extranjería, contabilidades, presentación declaraciones de impuestos y asesoría fiscal, contratación pólizas de seguros generales, etc.

No cabe duda que Gestoría Sampol intenta ofrecer un servicio integral con percepción global de la problemática del cliente y que éste afronte el futuro con el menor número de dificultades posibles, lo que hace que se abaraten sus costes y que afiance su confianza. Asimismo, la exigencia en la actualidad de una licenciatura (Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, etc.) para el ejercicio de la profesión, así como la superación de las pruebas de acceso a la profesión de gestor administrativo ya de entrada marca la diferencia frente a otras asesorías que, sin la misma preparación académica, ofrecen servicios sin contar con el bagaje académico que brinda la seguridad y garantiza el servicio que, sin duda, brinda un gestor administrativo colegiado. En cualquier gestión administrativa es importante no arriesgarse y contar con el asesoramiento de un buen gestor administrativo colegiado. De este modo, se optimizan los recursos, se agilizan los trámites y se evitan situaciones que pueden derivar en infracciones y posibles sanciones.

Además, Gestoría Sampol cuenta con una amplia y avalada experiencia, consecuencia de más de 65 años de profesión y dedicación al cliente que le ha llevado a optimizar las relaciones con la Administración y buscar en definitiva las mejores opciones de gestión, partiendo de una asesoría jurídica plena y sin perder la agilidad que una gestoría ofrece.

Gestoria Tomas

Gestoría Tomás

Más de 40 años de atención personalizada

Hace ya cuatro décadas que Jaime Tomás fundó Gestoría Tomás en la calle Volta de la Mercè, ampliándose a los pocos años con otro local contiguo dedicado a sus servicios contables. Después, llegó el traslado a la actual sede con el fin de centralizar todas las áreas de Gestoría Tomás en un espacio más amplio. En los años 90 se incorporó a la empresa la segunda generación de la familia siguiendo los pasos de D. Jaime, de quien aseguran que lo aprendieron todo, por lo que el cambio apenas se evidenció.

La evolución que ha experimentado toda la Administración, desde Hacienda hasta Tráfico, ha provocado una revolución en su forma de concebir el trabajo, ya que prácticamente todos los trámites se realizan a través de Internet, sustituyendo el papel. Sin embargo, Gestoría Tomás se ha ido adaptando satisfactoriamente con mucho esmero, trabajo y un constante reciclaje en todas las materias, lo que junto a la atención personalizada es la clave de su éxito.

Tras más de 40 años a disposición de sus clientes, en Gestoría Tomás mantienen la filosofía de su fundador: el trato individualizado a cada cliente, el estudio pormenorizado de cada caso y la asesoría responsable. Tres pilares que conforman el valor añadido que Gestoría Tomás ofrece a las empresas y al ciudadano de a pie.

Como gestores administrativos, desde el año 1971 tramitan toda clase de documentos administrativos ante la Jefatura de Tráfico, pues son el único colectivo habilitado hasta la fecha para realizar los trámites a través de su plataforma. Por otra parte, más allá de las campañas tributarias y gestión de trámites, son especialistas en asesoría fiscal, contable y laboral, estudian las opciones y asesoran al cliente, quien decide en última instancia, si se da el caso.

Gestoría Tomás ofrece servicios de gestión y asesoría que velan por los intereses de cada uno de sus clientes y, a la máxima de un trato directo, se suma su constante evolución y adaptación a las nuevas demandas del sector. Con una web en proceso de mejora, Gestoría Tomás está apostando firmemente por progresar y actualizarse, sin olvidar los principios que en sus inicios la convirtieron en un referente, invirtiendo en campañas de interés y en nuevas tecnologías con el fin de fortalecer, aún más si cabe, su avalada trayectoria profesional y captar posibles nuevos clientes.