Biblioteca Bartomeu March

Des de la porta principal de la Catedral, anirem a l’esquerra uns 60 metres i a la nostra esquerra veurem les escales de la Costa de la Seu. Baixarem per les escales i al final, a la dreta, es troba la biblioteca.

És la biblioteca mallorquina amb major volum de bibliografia lul·liana que existeix a l’actualitat, que a més a més té en dipòsit els manuscrits i la biblioteca de la «Maioricensis Schola Lullistica», una entitat que reuneix als lul·listes de tot el món.