Casa de l’Almoina

Començarem la ruta per la Casa de l’Almoina aixecada al fons de la façana de l’Almoina de la Catedral (costat esquerre exterior), situada perpendicularment al mur lateral del temple. Constitueix l’entrada turística a la seu catedralícia.

El nom de la casa fa referència a la tradició de llançar monedes als pobres que mendicaven a la veïna porta del temple. La Casa de l’Almoina és una obra de transició al renaixement, com mostra la simetria arquitectònica i decorativa de la façana. La planta noble encara conserva un cassetonat policromat d’estil renaixentista. El relleu de la peanya de la balconada, sobre la dovella central del portal, presenta la data de 1529. Del Museu Catedralici podem destacar la Custòdia Major, del segle XVI, obra de Josep Nicolau.