Font de Ses Artigues

Hem de tornar al poble d’Alaró i situar-nos a la plaça de la Vila, on hi hal’ajuntament i la església parroquial. Prendrem el carrer de Can Xalet i, seguidament, girarem a l’esquerra, pel carrer d’Enmig. Al final d’aquest, girarem a mà dreta pel carrer de Can Coxeti, on hi trobarem una bifurcació. Ens ficarem en el carrer d’esquerra i al final trobarem una petita plaça, a l’esquerra de la qual s’inicia el carrer de Son Duran. Aquest ens durà a la font de Ses Artigues.

Per a observar el sistema convé partir de la font de Ses Artigues que es troba al costat de les cases del mateix nom. A ells s’hi accedeix per un camí que, seguint el curs del torrent, surt de la zona dels “Damunts” del mateix poble d’Alaró.

Respecte al profit de l’aigua de la zona, brollava naturalment en una font de l’alqueria (després possessió) de Ses Artigues, anomenada així ja en la documentació de finals del segle XIII. El sistema s’inicia en una font de tipus “qanat” o “font de mina”. Es tracta d’una galeria subterrània que va a cercar la capa freàtica i extreu l’aigua per gravetat. Aquesta galeria es converteix en sèquia oberta i corr adossada a un dels laterals del torrent, mantenint una pendent constant. Pel fons de la vall discorr un torrent. Entre la sèquia i el torrent s’estén la zona que pot regar-se, zones planes al costat del torrent i feixes en les zones de major pendent.