La mesquita de Sanisera

Per a arribar a Sanisera, ens dirigim cap al Cap de Cavalleria. En el camí, en direcció al far de Cavalleria, trobarem a la dreta una senyalització de l’ecomuseu del Cap de Cavalleria i també el jaciment de Sanisera.

És important assenyalar la relativament recent troballa de les restes d’un edifici que podria tenir un origen islàmic prop del port de Sanitja. En aquesta zona es troba el jaciment arqueològic que correspon a la ciutat romana de Sanisera. Es tracta d’un assentament abandonat a les darreries del segle VI o principis del VII de la nostra era.

La ceràmica que apareix per una àmplia zona, ens informa de la presència d’una comunitat musulmana d’època islàmica, difícil de precisar cronològicament. Tampoc sabem amb seguretat si hauria hagut una explotació agrícola o ramadera del tipus alqueria, una petita zona portuària, o ambdues coses.

Ara com ara, l’única construcció atribuïble a aquesta època seria la localitzada un poc més a septentrió de la necròpolis, en el lloc anomenat la Punta Nord. Allà hi queden els fonaments fets amb carreus, d’un petit edifici que s’havia mal interpretat com possible far. Actualment, gràcies a l’observació de la seva orientació i de les seves característiques constructives (sobretot per la presència d’un mihrab, és a dir, un petit absis localitzat a l’exterior de la seva paret sud-est), no sembla haver-hi dubtes que es tracta d’una mesquita. Aquest presenta una planta quadrangular amb un petit absis (el mihrab) en el centre d’un dels seus murs.