La mesquita

Gens sabem de l’esdevingut a Sanitja en els segles VIII al X dC, però això no significa necessàriament que el lloc fos abandonat per complet. En canvi, la ceràmica que apareix per una àmplia zona, ens informa de la presència d’una comunitat musulmana d’època islàmica (segles X al XIII dC), difícil de precisar cronològicament. Tampoc sabem amb certesa si hauria hagut una explotació agrícola o ramadera del tipus alqueria, una petita zona portuària, o ambdues coses.

Ara com ara, l’única construcció atribuïble a aquesta època seria la localitzada un poc més a septentrió de la necròpolis, en el lloc anomenat la Punta Nord. Allà hi queden els fonaments fets amb carreus molt probablement reutilitzats, d’un petit edifici que s’havia malintinterpretat com possible far. A dia d’avui, gràcies a l’observació de la seva orientació i de les seves característiques constructives (sobretot per la presència d’un mihrab, és a dir, un petit absis localitzat a l’exterior de la seva paret sud-est), no sembla haver-hi dubtes que es tracta d’una mesquita.