La societat

La societat estava molt jerarquitzada, amb estadis que anaven des de l’esclavitud fins als ciutadans de ple dret. S’ha de fer notar, no obstant això, que una de les particularitats de la societat romana va ser la relativa facilitat amb la que es podia ascendir socialment. Sembla ser que la població resultant després de la conquesta va mantenir un cert component indígena, malgrat que aviat es van sumar 3.000 colons venguts d’Ibèria. El Mediterrani romà estava molt obert al moviment de les seves gents, el que degué afavorir l’arribada d’estrangers a les nostres illes.