Porta d’entrada principal

La porta principal està rematada amb un arc de mig punt dovellat. Conserva les cordes del vell pont llevadís, que en el segle XV fou substituït per l’actual pont de pedra; està protegit per l’espitllera i un matacà superior sostingut per quatre mènsules o permòdols. Adossada al matacà hi ha la torre o atalaia nord-oest.