Sistema hidràulic

Els cultius irrigats són l’opció presa en moltes explotacions. Evidentment aquesta opció fa necessària la possibilitat d’accés a un cabal d’aigua més o menys continu, i això suposa accedir a aigües subterrànies, bé a través de sínies, bé fent sortir l’aigua per gravetat excavant conduccions fins a arribar a la capa freàtica. Una vegada duta l’aigua a la superfície, per gravetat o mitjançant força afegida, els sistemes d’emmagatzematge i distribució d’aigua són similars en els dos casos.

Molts dels sistemes hidràulics dissenyats en aquella època s’han mantengut fins als nostres dies. El seu estudi detallat ha permès establir les característiques d’alguns d’aquells dissenys inicials i a partir d’aquí les càrregues poblacionals que podien suportar. La pervivència de restes d’aquests sistemes i la falta d’excavacions arqueològiques en zones rurals han convertit en l’opció millor coneguda científicament a la del cultiu irrigat.